نویسنده: مهدی سلیمی

حفظ ریتم تنفس را در هنگام تمرین ملکه خود قرار دهید

راهکار پنجم پیشرفت در هنر رزمی آیکیدو