poster-3


دریافت

نویسنده متن: مهدی سلیمی

قسمت اول (روح هنرهای رزمی)

قسمت دوم (تأملی در رقابت 1)