برخی از دستورات اخلاقی کونگ فو

فلسفه ی هنر رزمی ریشه در ویژگی هایی مثل مهربانی ، تواضع و فروتنی ، آرامش روحی و غیره ... دارد . یک روح ستیزه جو روزی به پائین کشیده خواهد شدخیزران ، غرور به سقوط می انجامد . خشونت و هر آنچه به واسطه ی سوء برداشت از کاربرد واقعی روح رزمی اتفاق می افتد همه به شکست منتهی می گردد .

کسی که خودش را کوچک می کند ، محافظت خواهد شد ؛ کسی که عقب تر قرار می گیرد ، روزی در جلو قرار خواهد گرفت ؛ کسی که در برابر دیگران به نشانه احترام خم می شود ، صاف و راست خواهد ایستاد .

(ادامه مطلب...)

 

انعطاف پذیری ، هر چیزِ برتر از خودش را مغلوب می سازد ؛ قدرت آن نامحدود است . بالاترین مهارت در یک سطح تقریبا ناخودآگاه نتیجه می دهد .

چه کسی می تواند آب گل آلود را به یک آب صاف و زلال تبدیل کند ؟ هیچ کس ، اما اگر بگذارید آب بی حرکت بماند ، خود به خود صاف خواهد شد . چه کسی می تواند یک آرامش مطلق برای شما فراهم آورد ؟ هیچ کس ، اما اگر خونسرد باشید و اجازه دهید تا زمان بگذرد ، این حالت آرامش کم کم بدست خواهد آمد .

اگر شما سعی کنید چیزی را به خاطر بیاورید ، شکست خواهید خورد .

ذهن خود را خالی کنید ، مثل آب بدون شکل باشید .

اگر آب را در یک فنجان بریزید ، به شکل فنجان در می آید .

اگر آب را در یک بطری بریزید ، به شکل بطری در می آید .

اگر آب را در یک قوری بریزید ، به شکل قوری در می آید .

وقتی که آب حرکت کند ، می تواند قطره قطره بچکد ، بی سر و صدا بریزد و یا با سر و صدا حرکت کند!

پس دوست من مثل آب باش .

خم شدن به منزله ی راست ایستادن است .

خالی بودن به معنای پر شدن است .

نابودی به منزله ی کسب حیات و زندگی تازه است .

محتاج بودن به معنای دارا بودن است .

زیاد چیزی داشتن باعث گیجی و سر در گمی است .

یک شخص می بایست به جای مخالفت با قوانین عالم هستی ، خود را با آن ها هماهنگ سازد . این مساله به معنای آن است که شما نباید هیچ کار غیر طبیعی انجام دهید .

امتیاز مبارزه نکردن

بهترین سربازان آن هایی هستند که جنگ طلب نیستند ؛ بهترین مبارزان آن هایی هستند که می توانند جلوی خشم و عصبانیت خود را بگیرند. بهترین فاتحین کسانی هستند که بدون جنگ و درگیری بر دشمنان خود پیروز می شوند . بگذارید هر چیزی روند طبیعی خود را طی کند و در کار آن مداخله نکنید .

آرامش بر خشم پیروز می شود .

از دست نوشته های جان فان لی (مشهور به بروس لی) با اندکی تلخیص