نویسنده: مهدی سلیمی

مهارتِ «پاتک زدن» را در خود تقویت کنید

یکی از دوستان به من می‌گفت: «انگار تکنیک‌های آی‌کی‌دو تو شرایط واقعی جوابگو نیست!» گفتم: «چطور؟» گفت: «یکی یقه منو بگیره، اگه مقاومت کنه نمی‌تونم بهش تکنیکی بزنم!» گفتم: «دلیلش اینه که می‌فهمه چیکار می‌خوای بکنی! معلومه وقتی بفهمه اجازه نمی‌ده! مقاومت می‌کنه!» گفت: «پس باید چیکارش کنم؟» گفتم: «نباید بذاری بفهمه چیکار می‌خوای بکنی. باید غافلگیر بشه. باید از جایی بهش پاتک بزنی که فکرش هم نکنه».

می‌گویند: «آی‌کی‌دو رشته‌ای دفاعی است.» این هم دیدگاهی‌ست! وقتی که حریف به ما حمله می‌کند، ما با تای‌ساباکی و تکنیک در واقع به او ضد حمله می‌زنیم. پس آی‌کی‌دو هجومی نیز می‌تواند باشد، با این تفاوت که ما هیچ‌وقت آغاز کننده حمله نیستیم. بلکه با ضد حمله، حریف را وادار به تسلیم می‌کنیم. به بیانی دیگر، آی‌کی‌دوکاران حرفه‌ای، متخصصان «پاتک زدن» هستند. یعنی بعد از خنثی کردنِ حمله‌ی حریف، از جایی به او فن می‌زنند که فکرش را هم نمی‌کند. این یکی از مهارت‌های مهمِ روشِ «آی‌کی»ست. قصد و حرکتِ یک آی‌کی‌دوکا نباید در مخیله‌ی حریف بگنجد بلکه او جلو‌تر از مخیله حریف، نسبت به وضعیت حملة او پاتکِ مناسب را فی البداهه بروز می‌دهد. هدفتان این باشد که علاوه بر مهارتِ «بداهه زدن»، مهارتِ «پاتک زدن» و «غافلگیری» را در خودتان تقویت کنید.

راهکار نهم:

راهکار نهم پیشرفت در آیکیدو